Termillä ei löydetty valmiita ehdotuksia hakusanalle. Voit kuitenkin suorittaa haun painamalla enteriä tai klikkaamalla haku-painiketta.

Luovan kirjoittamisen opintokokonaisuus 2019-2021

TURUN AVOIMEN YLIOPISTON

LUOVAN KIRJOITTAMISEN PERUSOPINTOJA/PERUSOPINTOKOKONAISUUS ­­

SASTAMALAN OPISTOLLA

Ilmoittaudu jokaiselle opintojaksolle erikseen. Opintojakso toteutuu, mikäli jaksolle on ilmoittautumisajan umpeuduttua ilmoittautunut vähintään 7 opiskelijaa.

Opintojaksojen hyväskytty suorittaminen edellyttää jaksoilla vaadittujen tehtävien hyväksyttyä suoritusta sekä aktiivista osallistumista lähiopetukseen. Käytännössä tämä edellyttää kaikilla opintojaksoilla vähintään 70-80% läsnäoloa lähiopetuksessa.

 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op       Kevät 2019

P4. Draaman kirjoittaminen 4 op          Syksy 2019 - Talvi 2020

P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op           Kevät 2020

P2. Proosan kirjoittaminen 6 op           Syksy 2020

P5. Tietokirjoittaminen 4 op                  Kevät 2021

P6. Arviointi ja koonti 2 op                   Syksy 2021

 

KEVÄT 2019

P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op

Aika ja paikka

Lähiopetus: kahtena lauantaina ja lauantaina 8.-9.2. ja 5.-6.4. pe 15.45-18.45 la klo 9.00-16.00. Järvikammari, Aittalahden Opistotalo

Kouluttaja: Tiina Laaninen

 

Tavoitteet: Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

 

Sisältö: Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan

 

Opintosuoritukset:

Luennot (12 h), pienryhmäopetus (12 h) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

 

Arviointi: 0-5

 

Kirjallisuus: Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena.

 

Hinta: 96 € (Lisäksi Turun avoin yliopisto perii 20€ rekisteröitymismaksun)

 

SYKSY 2019 -  KEVÄT 2020

P4. Draaman kirjoittaminen 4 op

Aika ja paikka

Lähiopetus: kahtena perjantaina ja lauantaina 4.-5.10. ja 10.-11.1.2020. pe klo 17.00-20.15 la klo 9.00-16.00. Järvikammari, Aittalahden Opistotalo

Kouluttaja: Sami Parkkinen

 

Tavoitteet: Kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen draaman historiasta.

 

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin.

 

Opintosuoritukset:

Luento-opetus (12 h), Ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa

 

Arviointi: 0-5

 

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin

 

Hinta: 77 € (Lisäksi Turun avoin yliopisto perii 20€ rekisteröitymismaksun)

 

KEVÄT 2020

P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op

Aika ja paikka

Lähiopetus: kahtena perjantaina ja lauantaina. Järvikammari, Aittalahden Opistotalo

Kouluttaja: Tiina Laaninen

 

Tavoitteet: Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikan historiasta. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

 

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

 

Opintosuoritukset:

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

 

Arviointi: 0-5

 

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin

 

Hinta: 77 € (Lisäksi Turun avoin yliopisto perii 20€ rekisteröitymismaksun)

 

SYKSY 2020

P2. Proosan kirjoittaminen 6 op

Aika ja paikka

Lähiopetus: kahtena perjantaina ja lauantaina Järvikammari, Aittalahden Opistotalo

Kouluttaja: Marko Vesterbacka

 

Tavoitteet: Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään. Perehtyminen novelliin ja lyhytproosaan.

 

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellin historiasta. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

 

Opintosuoritukset: Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio, kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio. Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi: 0-5

 

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin

 

Hinta: 115 € (Lisäksi Turun avoin yliopisto perii 20€ rekisteröitymismaksun)

 

KEVÄT 2021

P5 Tietokirjoittaminen 4 op

 

Aika ja paikka Lähiopetus: kahtena perjantaina ja lauantaina, esim. Järvikammari, Aittalahden Opistotalo

Kouluttaja: Marko Vesterbacka

 

Tavoitteet:

Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

 

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Opiskelijat lukevat yhden vapaavalintaisen tietokirjan. Huom. tietokirja on eri asia kuin tiedekirja tai tutkimus, kirja voi käsitellä mitä aihepiiriä tahansa. Kirjan pohjalta kirjoitetaan kritiikki (luonnos) ja blogi (luonnos).
Ryhmissä, kommentoinnin pohjalta, opiskelija kirjoittaa halutessaan toisen version, joka voidaan julkaista ryhmän kanssa sovitulla foorumilla. Luetun kirjan aihepiiriä laajennetaan vielä esseeksi, jota kommentoidaan ryhmissä ja josta voidaan kirjoittaa vielä toinen versio.

Opintosuoritukset:

Luento-opetus (12 h), harjoitukset (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen. Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

 

Arviointi: 0-5

 

Kirjallisuus: Ilmoitetaan myöhemmin

 

Hinta: 77 € (Lisäksi Turun avoin yliopisto perii 20€ rekisteröitymismaksun)

 

SYKSY 2021­­

P6. Arviointi ja koonti 2 op 

Aika ja Paikka: Lähiopetus: Seminaaripäivä yhtenä lauantaina Järvikammari, Aittalahden Opistotalo

 

Kouluttaja: Tiina Laaninen

 

Osaamistavoitteet Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen.

 

Sisältö: Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

 

Opintosuoritukset: Seminaarityyppinen tapaaminen ja itsenäinen työskentely.
Vaadittavat opintosuoritukset: Portfolio luovan kirjoittamisen opinnoista  ja suullinen esitys.

 

Arviointi 0-5

 

Hinta: 28 € (Lisäksi Turun avoin yliopisto perii 20€ rekisteröitymismaksun)

Kirjaudu ylläpitotilaan Windows-työasematunnuksellasi Kirjaudu ylläpitotilaan etätyötunnuksellasi
Toiminnan takaa Netland AppRunner